1. Firma, z którą współpracujesz

2. Pro­dukt

3. Plan Marketingowy

4. Ty i twoja osobowość

5. Sys­tem Pracy

6. Sys­tem Szkoleń

7. Wspar­cie zespołu

 

1. Firma, z którą współpracujesz

Pod­sta­wo­wym czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o tym, czy osią­gniesz suk­cesy budu­jąc swój biz­nes w ramach mar­ke­tingu sie­cio­wego jest Twój part­ner — firma, z którą współ­pra­cu­jesz. Firma ma ogromne zna­cze­nie ponie­waż od jej rze­tel­no­ści i sta­bil­no­ści będzie zale­żała moż­li­wość reali­za­cji Two­ich celów i zamierzeń.

Jako dys­try­bu­tor — repre­zen­tu­jesz w pew­nym sen­sie firmę. Warto więc być pew­nym czy poświę­casz swój czas i ener­gię współ­pra­cu­jąc z wła­ści­wym partnerem.

Jesteśmy dumni ze współpracy z Firmą Forever Living Products.

Ana­li­zu­jąc firmę warto wziąć pod uwagę kilka czynników:

– Jak długo firma działa na rynku? od 39lat.
– Kim są wła­ści­ciele? Rodzina ta sama od początku założenia.
– Czy jest zare­je­stro­wana w Pol­sce? Legalnie działa w Polsce i 160 krajach.
– Jakie pro­dukty są dostępne w ofer­cie? Codziennego użytku w branży zdrowie i uroda.
– Czy są już jakieś osoby odno­szące suk­cesy? Jest wiele osób odnoszących sukcesy od 30, 20, 15 i 2 lat.
– Czy firma jest nasta­wiona na wie­lo­let­nią dzia­łal­ność? Tak.
– Orga­ni­za­cja prawna spółki oraz ter­mi­no­wość rozliczeń. Firma rodzinna, przepływ gotówkowy lub przedpłaty co gwarantuje płynność finansową, wypłacalna i terminowa.

2. Pro­dukt

W mar­ke­tingu sie­cio­wym świet­nie spraw­dzają się pro­dukty, które speł­niają pewne okre­ślone warunki. Warto zazna­czyć, że nie każdy pro­dukt nadaje się do dys­try­bu­cji w ramach mar­ke­tingu sieciowego.

Warto, aby pro­dukt był:
– potrzebny w nie­mal każ­dym domu,
– wyso­kiej jako­ści,
– przy­stępny cenowo dla dużej grupy ludzi,
– codzien­nego użytku,
– zuży­walny (szybko rotujący)

produkty FLP 2

3. Plan marketingowy

Plan mar­ke­tin­gowy to innymi słowy plan Two­ich wyna­gro­dzeń, plan kariery. Dobry plan mar­ke­tin­gowy powi­nien naj­bar­dziej pre­mio­wać osoby, które wkła­dają w swoja pracę naj­wię­cej wysiłku i uzy­skują wymierne rezul­taty. Plan mar­ke­tin­gowy powi­nien ofe­ro­wać rów­nież nie­ogra­ni­czoną per­spek­tywę w zakre­sie roz­wi­ja­nia biz­nesu i gene­ro­wa­nia dochodu.

Plan marketingowy pozwala na szybkie zarabianie już w pierwszym miesiącu działalności w FLP.

Marża detaliczna 43% to cena hurtowa + 43% = cena detaliczna

Premia NDP 15%

Premia osobista 5 do 18%

Premia grupowa 3 do 18%

Premia Lidera 6% do 2%

Premie motywacyjne – finansowanie zakupu auta, domu, mieszkania, działki, zjazdy światowe w różnych miejscach globu (GLOBAL RALLY)

Udział w zyskach firmy (Profit Sharing)

4. Ty i twoja osobowość

O twoim suk­ce­sie decy­do­wać będzie przede wszyst­kim twoja oso­bo­wość i cechy cha­rak­teru. Pro­fe­sjo­nalny mar­ke­ting sie­ciowy, to biz­nes dla ludzi o otwar­tym umyśle.

Odpo­wiedz sobie na poniż­sze pyta­nia:
– Czy jesteś osobą otwartą na nowe infor­ma­cje?
– Czy lubisz nowe wyzwa­nia?
– Czy lubisz poma­gać innym ludziom?
– Czy lubisz uczyć się nowych rze­czy?
– Czy jesteś osobą o pozy­tyw­nym nasta­wie­niu?
– Czy posia­dasz wewnętrzną samo­dy­scy­plinę w działaniu?

To bar­dzo ważne pyta­nia. Odpo­wie­dzi na nie mają wiel­kie zna­cze­nie w kon­tek­ście
two­ich przy­szłych osią­gnięć w MLM.

5. Sys­tem pracy

Sama wie­dza, pro­dukt czy dosko­nały plan mar­ke­tin­gowy — nie wystar­czy. Aby w per­spek­ty­wie czasu odnieść suk­ces, trzeba przy­stą­pić do dzia­ła­nia. I wła­śnie w tym miej­scu poja­wia się sys­tem pracy. Musisz wie­dzieć co należy robić, jak robić oraz w jakiej kolej­no­ści. Jeśli pra­cu­jesz z zespo­łem, który ma spraw­dzony i prak­tyczny sys­tem pracy, to Twoje szanse na suk­ces znacz­nie wzrosną.

Musisz mieć opra­co­waną stra­te­gię zwią­zaną z wpro­wa­dza­niem do Two­jego zespołu kolej­nych osób, stra­te­gię budo­wa­nia struk­tury, stra­te­gię pracy z nowymi oso­bami w Two­jej gru­pie i orien­ta­cję w wielu innych bar­dzo istot­nych kwe­stiach. Jeśli nie masz dostępu od takiego spraw­dzo­nego sys­temu pracy, to nie­zwy­kle trudno będzie Ci stwo­rzyć spraw­nie funk­cjo­nu­jącą orga­ni­za­cję w MLM.

Success_Cycle2

6. Sys­tem szkoleń

Regu­larne, mery­to­ryczne i dobrze opra­co­wane szko­le­nia są fila­rem spraw­nie funk­cjo­nu­ją­cej i dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się struk­tury. W naszej gru­pie — każda nowa osoba, która roz­po­czyna współ­pracę otrzy­muje dostęp do sys­temu szko­le­nio­wego. Jest to wie­dza pro­duk­towa, wie­dza zwią­zana z roz­wi­ja­niem biz­nesu oraz szko­le­nia doty­czące pod­no­sze­nia wła­snych kom­pe­ten­cji. Szcze­gól­nie istotny jest spo­sób pro­wa­dze­nia nowego dys­try­bu­tora. Musi on wie­dzieć co robić, aby jego dzia­ła­nie było efek­tywne i przy­no­siło zapla­no­wane rezultaty.

Trzeba pod­kre­ślić, że szko­le­nia orga­ni­zo­wane przez lide­rów są naj­lep­szą formą trans­feru wie­dzy. Na szko­le­niach możesz zoba­czyć i poroz­ma­wiać z oso­bami, które już dotarły tam gdzie Ty chcesz się zna­leźć za jakiś czas. Są to prak­tycy biz­nesu, nie wykładowcy-teoretycy. Szko­le­nia pozwa­lają na szyb­kie pod­no­sze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji. Im więk­szą masz wie­dzę, tym szyb­ciej rośnie twoja pew­ność sie­bie i tym łatwiej możesz osią­gać rezul­taty, któ­rych pragniesz.

Dla­tego zaczy­na­jąc budowę biz­nesu MLM warto zwró­cić uwagę na sys­tem wspar­cia, który otrzy­masz, a więc szko­le­nia i semi­na­ria. Już sam sys­tem edu­ka­cyjny w pro­fe­sjo­nal­nym mar­ke­tingu sie­cio­wym jest wiel­kim walo­rem pro­wa­dze­nia tej dzia­łal­no­ści. Bez sys­temu szko­le­nio­wego osią­gnię­cie suk­cesu jest nie­zwy­kle trudne.

7. Wspar­cie zespołu

Dzia­ła­jąc na wła­sną rękę, bez pomocy i wspar­cia grupy, z którą współ­pra­cu­jesz, możesz liczyć tylko na wła­sną wie­dzę i umie­jęt­no­ści. To bar­dzo ogra­ni­cza moż­li­wość odnie­sie­nia trwa­łego suk­cesu w budo­wie sieci. Nato­miast współ­pra­cu­jąc ze zgra­nym zespo­łem, możesz liczyć na pomoc pod­czas sta­wia­nia pierw­szych kro­ków w biz­ne­sie. To nie­zwy­kle istotne.

Prze­ciętna osoba może osią­gnąć tutaj świetne efekty jeśli potrafi współ­pra­co­wać z innymi i mądrze korzy­stać z pomocy osób ze struk­tury. Wielu ludzi, każ­dego dnia pod­pi­suje swoje umowy dys­try­bu­tor­skie z oso­bami, które nie mają poję­cia na temat pro­fe­sjo­nal­nej dzia­łal­no­ści w MLM, dla­tego też ich szanse na osią­gnię­cie więk­szych suk­ce­sów są nie­wiel­kie. Wpar­cie pro­fe­sjo­nal­nego zespołu jest klu­czowe dla Two­ich przy­szłych osią­gnięć. W biz­ne­sie MLM to lide­rzy kreują kolej­nych lide­rów i od tej reguły bar­dzo rzadko zda­rzają się wyjątki.

MBM Kraków 6

Pod­su­mo­wa­nie

Pierw­sze trzy filary suk­cesu uza­leż­nione są do firmy, z którą współ­pra­cu­jesz. Stąd tak ważny jest pro­fe­sjo­nalny i rze­telny part­ner, z któ­rym dłu­go­ter­mi­nowo możesz wią­zać swoje plany biz­ne­sowe. Nato­miast pozo­stałe cztery filary zwią­zane są z tym czy współ­pra­cu­jesz z wła­ściwą osobą i pro­fe­sjo­nal­nym zespo­łem, który jest zain­te­re­so­wany Tobą oraz tym, aby pomóc Ci zre­ali­zo­wać Twoje cele i ambi­cje — na zasa­dach part­ner­skich. Każdy z wymie­nio­nych czyn­ni­ków jest bar­dzo istotny.

Tworzymy rynek dla międzynarodowej firmy i jesteśmy profesjonalnym zespołem, dającym wsparcie naszym biznespartnerom. Zapraszamy, rozpocznij swój biznes już dziś.

Wypełnij tutaj aplikację za darmo.